پرداخت
لطفا جهت رزرو نوبت مشاوره مبلغ 10000 تومان به شماره کارت زیر واریز کنید و پس از پرداخت اطلاعات پرداخت را در فرم زیر واریز کنید.
سپس با شماره تلفن 32263295 تماس بگیرید.
شماره کارت 6104337917634881
به نام علی اکبر شریفی
بانک ملت