منابع ارشد مشاوره

نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی  / ضریب 3

1.       نظریه‌های مشاوره، شارف، ترجمۀ فیروزبخت

2.       نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، شفیع آبادی

3.       نظریه‌های مشاوره، کُری، ترجمۀ سیدمحمدی

4.       نظریه‌های روان‌درمانی پروچاسکا، سیدمحمدی

مقدمات راهنمایی و مشاوره  / ضریب 2

1.       مقدمات راهنمایی و مشاوره، شفیع آبادی

2.       مقدمه‌ای بر مشاوره و روان‌درمانی، احمدی

3.       اصول و مبانی مشاوره، گلادینگ

4.       مبانی و مقدمۀ مشاوره، احمدی

5.       مشاورۀ تحصیلی و شغلی، شفیع‌آبادی

روش‌ها و فنون راهنمایی و مشاوره  / ضریب 3

1.       فنون مشاوره، شفیع آبادی

2.       مهارت‌های خرد در مشاوره، گلدارد، حسینیان

3.       فنون مقدماتی و پیشرفتۀ مشاوره، حسینیان

4.       راهنمایی و مشاورۀ شغلی و حرفه‌ای، شفیع آبادی

5.       اصول و روش‌های راهنمایی و مشاوره، بیرجندی

6.       راهنمایی و مشاورۀ گروهی، نوابی نژاد

7.       پویایی گروه، شفیع آبادی

کاربرد آزمون‌های روانی در مشاوره  / ضریب 2

1.       آزمون‌های روانی، گنجی

2.       آزمون سازی و آزمون‌های روانی، کرمی

3.       سنجش روانی هوش، گنجی، منبع جدید

4.       نظریه و کاربرد آزمون‌های هوش و شخصیت، پاشاشریفی

5.       آزمون‌های روانی، بهرامی

6.       راهنمای سنجش روانی مارنات، جلد 1 و 2

نظریه‌های شخصیت  / ضریب 2

1.       نظریه‌های شخصیت، گنجی منبع جدید، حاویِ همۀ نظریه‌پردازان مهم

2.       نظریه‌های شخصیت فیست، ترجمۀ سیدمحمدی

3.       نظریه‌های شخصیت شولتز، ترجمۀ یوسف کریمی

4.       پژوهش در شخصیت، پِروین، ترجمۀ پروین کدیور

5.       شخصیت دکتر سیاسی