دکتر رضوان صالحی
رزومه
 مشخصات عمومی نام و نام خانوادگی: رضوان صالحی نجف آبادی
میزان تحصیالت: دکترا
رشته تحصیلی: مشاوره
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه اصفهان
 شغل: عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 مقالات علمی – پژوهشی
- بررسی تاثیر راهنمائی شغلی به شیوه فرایند آمادگی حرفه ای و آموزش کارآفرینی بر افزایش رفتار کاریابی زنان بیکار شهرکرد، چاپ شده در مجله تازه ها و پژوهشهای مشاوره، شماره 17
- رابطه باورها و خودکارآمدی کاریابی با رفتار کاریابی زنان بیکار شهرکرد، چاپ شده در مجله دانش و پژوهش در روانشناس ی، شماره 27 و 28
- اثربخش ی آموزش کارآفرینی بر افزایش فعالیت کاریابی زنان جویای کار شهرکرد،چاپ شده در مجله دانش و پژوهش در روانشناس ی، شماره 30
- بررس ی نیازهای راهنمائی و مشاوره دانشجویان دانشگاه ازاد شهرکرد، چاپ شده در مجله تازه ها و پژوهشهای مشاوره، شماره 22.
- مقایسه نرخهای آموزش ی و کیفیت آموزش و پرورش نمونه های برتر مدارس دولتی و غیر انتفاعی استان چهارمحال و بختیاری، چاپ شده در مجله نوآوری آموزش ی، شماره 19.
 - بررس ی استعداد کارآفرینی دانش آموزان فنی و حرفه ای و کاردانش استان چهارمحال و بختیاری با متغیرهای جمعیت شناختی، هوش ، عملکرد تحصیلی و تیپ شخصیتی آنان. چاپ شدهدر مجله تازه ها و پژوهشهای مشاوره، شماره 37.
- تدوین مدل نظری مشاوره تحصیلی بر اساس عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی، دو فصلنامه مشاوره کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز، نامه پذیرش به تاریخ 17/3/93
 - بررس ی ساختار عاملی، پایائی و روائی مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی. فصلنامه اندازه گیری تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی، نامه پذیرش به تاریخ 25/2/93 -
-Academic success: conceptualization and measurement. Indian Journal of scientific research, (4), 2:288-298, 2014. 3
-تالیفات و ترجمه
- رواندرمانی گام به گام اضطراب امتحان. شهرکرد: انتشارات صدرالمنتهی - آزمونهای تحصیلی و شغلی. اصفهان: انتشارات نوشته
 - برای یافتن کاری که دوست دارید رنگهای واقعیتان را دنبال کنید. تالیف کارولین کالیل. ترجمه رضوان صالحی و همکاران. تبریز: انتشارات دریای سخن.
- کاربردازمونهای تحصیلیو شغلیدرمشاوره. تالیف: لیلاحق شناس و دکتر رضوان صالحی. اصفهان: نشر نوشتها
- تمرکز بر آینده:راهنمای گام به گام رشد مسیر شغلی. تهران : انتشارات تایماز
 4 -طرحهای پژوهشی
- هنجاریابی و بررس ی روائی و پایائی آزمون استعداد کارآفرینی و تعیین ارتباط استعداد کار آفرینیدانش آموزان استان چهارمحال وبختیاری بامتغیرهای جمعیت شناختی. شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری
- ارزشیابی عملکرد دوره های آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی . اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری.
 - بررسی آسیبهای تحصیلی دانش آموزان اول دبیرستان استان چهارمحال و بختیاری. شورای تحقیقات استان چهارمحال وبختیاری
 5 -تقدیرنامه ها - پژوهشگر نمونه گروه مشاوره دانشگاه اصفهان در سال 1391


تخصص : مشاوره تحصیلی و شغلی