دکتر ذبیح الله کاوه

نام و نام خانوادگی : ذبیح الله کاوه فارسانی دانشجوی دکتری مشاوره خانواده شهید چمران اهواز

مدارج علمی:

کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی تربیت معلم شهید رجایی 1385 فارغ التحصیل با معدل 17/30

کارشناسی مشاوره از دانشگاه اصفهان. فارغ التحصیل 1386 در 6 ترم معدل 17/99 و کسب سهمیه استعداد درخشان  برای کسب استعداد درخشان

کارشناسی ارشد از دانشگاه اصفهان  1389فارغ التحصیل با معدل 19/67

دانشجوی دکتری مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران 1392

فعالیت های پژوهشی

 

الف ) تالیف کتاب

کاوه فارسانی،ذبیح الله؛ رستمی، زینب؛ فاتحی زاده ،مریم. تردستی های زندگی. انتشارات گلبانگ

بهرامی، فاطمه ، همتی، سجاد؛ مرتضوی، مهناز و   کاوه فارسانی، ذبیح الله؛ خانواده درمانی راه حل مدار و کیس موردی. انتشارات گلبانگ

باران اولادی، صادق؛ کاوه فارسانی، ذبیح الله؛ ربیعی، محمد؛ کاربست نظریه امید در درمان زناشویی کوتاه مدت.

انتشارات ایماز

ب ) ترجمه کتاب

باران اولادی، صادق؛ کاوه فارسانی، ذبیح الله؛ ربیعی، محمد؛ خیانت زناشویی. انتشارات ایماز.

کاوه فارسانی،ذبیح الله؛ سودانی،منصور؛ظفری زاده، علی اکبر. مشاوره با مسلمانان.انتشارات نشر اندیشه.

ج ( مقالات علمی ،پژوهشی

کاوه فارسانی، ذبیح الله؛ احمدی، سید احمد؛ فاتحی زاده ، مریم.  تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت و سازگاری زناشویی زنان متاهل، روستاهای شهرستان فارسان، مجله خانواده درمانی کردستان

مرزبان ، عباس؛کاوه فارسانی، ذبیح الله؛ بهرامی، فاطمه.بررسی روایی و پایایی مقیاس خود ارزشی مشروط تحصیلی بر روی دانش آموزان دبیرستانی اصفهان. مجله مطالعات روانشناختی دانشگاه الزهرا.

یوسفی ،ناصر؛ کاوه فارسانی، ذبیح الله؛ شکیبا،عباس؛ همتی، سجاد. اعتباریابی پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت. مجله روانشناسی

بالینی و شخصیت دانشگاه شاهد

منتظری، محمد صادق؛کاوه فارسانی،ذبیح الله؛مهرابی،حسینعلی؛ شکیبا،عباس. بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و افسردگی در بین دانش آموزان پسر شهرستان فلاورجان. مجله علوم پزشکی مازندران.

نصرآبادی، نصر؛ موسوی، ستاره؛ کاوه فارسانی، ذبیح الله. نقش نگرش تفکر انتقادی و شیوه‏های شناختی یادگیری در پیش‏بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله آموزش در علوم پزشکی اصفهان.

موسوی، رقیه؛ اکبری زردخانه، سعید، کاوه فارسانی، ذبیح الله.تفاوتهای جنسیتی در ابعاد هویت دانشجویان. مجله فرهنگ مشاوره و روان درمانی.

باران ، صادق؛ نویدیان، علی؛ کاوه فارسانی، ذبیح الله. بررسی رابطه ی اعتیاد پذیری با ویژگی های شخصیت ، همنوایی و جنسیت در دانش آموزان دبیرستانی  شهر کرمان: مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی شهرکرد.

شکیبا، عباس؛ بهرامی، فاطمه؛ کاوه فارسانی، ذبیح االله.(1390).بررسی روایی و پایایی مقیاس مقیاس جمع گرایی و فرد گرایی. دانش و پژوهش روانشناسی کاربردی خوراسگان.

ظفری زاذه، علی اکبر؛ بهرامی، فاطمه؛ کاوه فارسانی، ذبیح الله ؛ حیدری، حمید؛ کر؛ عبدالناصر. تاثیر درمان فراشناختی بر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه در بازماندگان تصادفات مجله  تحقیقات علوم پزشکی زاهدان.     

 غلامرضا رجبی،  ذبیح الله کاوه فارسانی  * ،  حامد فدایی ده چشمه   ،  آرش جلوداری (1393).   بررسی ویژگی‌های روان‏سنجی مقیاس نسخه فارسی تصویر بدنی در بیماران سرطان پستان .  مجله بیماری های سرطان پستان.                                                                                                                                 

 

   و لاتین ISI مقالات چاپ شده در مجلات

Fatemeh Bahrami1, Roya Kelishadi, Nasim Jafari1, Zabihollah Kaveh1, Omid Isanejad1 Association of children’s obesity with the quality of parental–child attachment and psychological variables.fiundation acta paediatrica.

Fatemeh Bahrami,Nasim Jafari,Zabihollah Kaveh.Pervetion of Childhood Obesity based on psychological parameters.International Journal Of Preventive Medicine.

Zeinab Rostami, Zabihollah kaveh farsani,hammed Ghasemi. Intervention for reduction pathway of life concerns of married university student. IJCRB. Vol.4 No 2.

Zabihollah kaveh farsani, Zeinab Rostami,hammed Ghasemi.  An Intervention of  pathway of life concerns of married university student: Arveiew study. IJCRB. Vol.4 No 2.

مقالات چاپ شده در همایش ها

Montazreri, sadegh. Shakiba,abass. Kaveh farsani, zabih ollah.The relations between the dimensions of the five-factor model of personality (FFM) and the client’s expectations about counselor’s Trustworthiness. The Asian conference on psychology & the behavioral science.   

کاوه فارسانی، ذبیح الله؛ باران ، صادق؛ شکیبا، عباس. اثر بخشی اموزش مهارت های بر روی سازگاری زناشویی زوجین روستایی. همایش ملی مهارت های زندگی کرمانشاه

موسوی، ستاره؛ فارسانی، ذبیح الله؛ باران.بررسی رابطه ی نگرش دینی با هویت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .همایش ملی مشاوره دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.

کاوه فارسانی، ذبیح الله؛ مرزبان،عباس؛ بهرامی، فاطمه؛ باران ، صادق؛ بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس صفت هوشیاری توجه فعلی در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان. مجله توسعه علوم رفتاری

باران ، صادق؛ نویدیان، علی؛ کاوه فارسانی، ذبیح الله.اعتیاد پذیری در دانش آموزان شهر کرمان: پذیرفته سمینارسراسری اعتیاد سراسری زاهدان

ژاله ر فاهی؛ قاسمی ، حامد؛ پناهنده، عباس؛ فارسانی، ذبیح الله.نقش پدرانه مادرانه از دیدگاه نوجوانان: همایش ملی خانواده مردشت

طرح های تحقیقاتی و قراداد با سازمان ها و ارگان های دولتی

آموزش مهارتهای زندگی بر روی زوجین روستایی چهارمحال و بختیاری. مجری طرح ذبیح الله کاوره فارسانی. کارفرما: امور بانوان و خانواده استان چهارمحال و بختیاری

توانمد سازی زوجین روستایی . مجری طرح ذبیح الله کاوره فارسانی. کارفرما: فرمانداری شهرستان فارسان

تدریس

مدرس دانشگاه شهرکرد

مدرس دانشگاه پیام نور واحد فارسان

مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد بهزیستی و تامین اجتماعی

مدرس دانشگاه فرهنگیان (پردیس باهنر شهرکرد).