راضیه داداییکارشناس ارشد روانسنجیروان‌سنجی یکی از رشته‌های جذاب شاخه‌های روانشناسی است که در فرآیند اندازه‌گیری روانی دخالت می‌کند. سنجش در حوزة روان بسیار حائز اهمیت است و دارای بخش‌های متنوعی است. به‌طور مثال، چندین تست شخصیت در مرکز مشاوره امید توسط کارشناس ارشد روان‌سنجی قابل انجام است . زمانی که لازم باشد نتایج آزمون‌ها با مصاحبة روانشناسی یا روانپزشکی بصورت توأمان برای تشخیص نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تست‌هایی که مربوط به تست‌های سنجش هوش و استعداد تحصیلی است نیز در همة گروه‌ها از گروه کودکان 4 سال به بالا گرفته تا افراد بالغ قابل اندازه‌گیری است. برای این افراد از تست‌های مختلفی استفاده می‌شود که بر اساس سنین مختلف تست‌ها متفاوت هستند. 
واحد روان­سنجی مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره امید شهرکرد با استفاده از معتبرترین آزمون­های روان­شناختی ، آماده ارائه خدمات مراجعان در تمام سنین می­ باشد. 
  • تست هوش
  • تست شخصیت
  • تست اضطراب
  • تست افسردگی
  • تست تیپهای شخصیت
  • تست خلاقیت
  • تست حافظه
  • انواع تست های دیگر

روان‌سنجی یکی از رشته‌های جذاب شاخه‌های روانشناسی است که در فرآیند اندازه‌گیری روانی دخالت می‌کند. سنجش در حوزة روان بسیار حائز اهمیت است و دارای بخش‌های متنوعی است. به‌طور مثال، چندین تست شخصیت در این کلینیک قابل انجام است (توسط کارشناس ارشد روان‌سنجی و زیر نظر روانپزشک). زمانی که لازم باشد نتایج آزمون‌ها با مصاحبة روانپزشکی بصورت توأمان برای تشخیص نهایی یک بیمار مورد استفاده قرار می‌گیرد. تست‌هایی که مربوط به تست‌های سنجش هوش و استعداد تحصیلی است نیز در همة گروه‌ها از گروه کودکان 4 سال به بالا گرفته تا افراد بالغ قابل اندازه‌گیری است. برای این افراد از تست‌های مختلفی استفاده می‌شود که بر اساس سنین مختلف تست‌ها متفاوت هستند. همچنین تست شناختی ویژه اختلالات حافظه جهت افراد سالمند برای تشخیص زودرس آلزایمر در این مرکز انجام می‌شود.
روان‌سنجی یکی از رشته‌های جذاب شاخه‌های روانشناسی است که در فرآیند اندازه‌گیری روانی دخالت می‌کند. سنجش در حوزة روان بسیار حائز اهمیت است و دارای بخش‌های متنوعی است. به‌طور مثال، چندین تست شخصیت در این کلینیک قابل انجام است (توسط کارشناس ارشد روان‌سنجی و زیر نظر روانپزشک). زمانی که لازم باشد نتایج آزمون‌ها با مصاحبة روانپزشکی بصورت توأمان برای تشخیص نهایی یک بیمار مورد استفاده قرار می‌گیرد. تست‌هایی که مربوط به تست‌های سنجش هوش و استعداد تحصیلی است نیز در همة گروه‌ها از گروه کودکان 4 سال به بالا گرفته تا افراد بالغ قابل اندازه‌گیری است. برای این افراد از تست‌های مختلفی استفاده می‌شود که بر اساس سنین مختلف تست‌ها متفاوت هستند. همچنین تست شناختی ویژه اختلالات حافظه جهت افراد سالمند برای تشخیص زودرس آلزایمر در این مرکز انجام می‌شود.