مشاوران و روانشناسان مرکز مشاوره امید

دکتر ذبیح الله کاوه

دکترای مشاوره خانواده

دکتر محمد قاسمی

دکترای روان شناسی تربیتی

دکتر علی اکبر شریفی

دکترای روان شناسی

دکتر محمد ربیعی

دکتری مشاورهدکتر یاسر آزاد

دکتری مشاوره خانواده

دکتر مهرداد حاج حسنی

دکتری مشاوره خانواده

دکتر اسرا باقرزاده

دکتری روانشناسی

دکتر رضوان صالحی

دکتری مشاوره

فرود نیکوبین

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

راضیه دادایی

کارشناس ارشد روانسنجی

آرزو محمودیان

کارشناسی ارشد مشاوره

رقیه داوری

کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

 

 

 

دکتر علیرضا روحی

دکتری مشاوره خانواده