مشاوران و روانشناسان مرکز مشاوره امید

دکتر ذبیح الله کاوه

دکترای مشاوره خانواده

دکتر محمد قاسمی

دکترای روان شناسی تربیتی

دکتر علی اکبر شریفی

دکترای روان شناسی

دکتر محمد ربیعی

دکتری مشاورهدکتر یاسر آزاد

دکتری مشاوره 

دکتر علیرضا روحی

دکتری مشاوره خانواده

آقای فرود نیکوبین

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

دکتر اسرا باقرزاده

دکتری روانشناسی

 

دکتر زهرا داودی

دکترای مشاوره خانواده

خانم رقیه داوری

کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی